“I’m gonna start posting #ThingsMyPianoTeacherSays.”

–6th grader